Kariyer

/
Kariyer
/
İnsan Kaynakları Politikası

Kariyer

Limak İnsan Kaynakları Politikası, Limak Grup Şirketleri’nin sahip olduğu vizyon, misyon, yetkinlikler ve
etik değerler dahilinde değişim ve dönüşüm prensipleri ile katılımcı ve değer yaratan bir İnsan
Kaynakları Yönetimi anlayışını benimser.
Çalışanlara Kurumsal Eşitlik Politikası ışığında, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, adil, şeffaf,
verimli, sağlıklı ve gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunularak her çalışanda farkındalık yaratmak
amaçlanır. Eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde işe alım sürecinden başlanarak eğitim, terfi,
performans yönetimi, kariyer yönetimi ve ücretlendirme gibi tüm uygulamalarda cinsiyet, yaş, medeni
durum, din, dil, etnik köken, hamilelik durumu veya olasılığı gibi tüm bireysel özelliklere dayalı ayrımcı
unsurların ve disiplin uygulamalarında bedensel cezalandırma, fiziksel/psikolojik baskı, hakaret ve kötü
muamele gibi insan onurunu zedeleyebilecek nitelikteki tüm tutum ve davranışların tamamen
karşısında durulur. Şirket içi ve dışındaki tüm yazılı ve sözlü iletişimde beceri ve yetkinliklerin
desteklendiği, eşitlikçi ve kapsayıcı iletişim dili kullanılır.
Limak yasa, mevzuat ve düzenlemeler gereği 18 yaş altındaki kişilerin ve/veya çocuk işçi
çalıştırılmaması konusunda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder. Çalışma ilkeleri gereği, kısa
dönemli olağanüstü iş koşulları hariç olmak üzere, yasal mevzuatta öngörülen çalışma sürelerini aşmamaya
dikkat eder. İşe alım süreçlerinde eşit niteliğe sahip kadın ve erkek adaylar arasında öncelik kadın
adaylara verilir. Kadın çalışanların orta ve üst düzey yönetimdeki karar alıcı pozisyonlarda yer alması,
doğum sonrasında kadın çalışanların işe dönüşlerinin teşvik edilmesi ve kariyer gelişimlerindeki olası
kayıpların önüne geçilmesi, geleneksel olarak erkeklerin yoğun olduğu iş, meslek ve sektörlerde
kadınların temsili ve geleneksel olarak kadınların yoğun olduğu iş, meslek ve sektörlerde erkeklerin
daha fazla yer alması, iş-yaşam dengesinin sağlanması ve çocuk bakımını da kapsamak üzere hane içi
ücretsiz iş yükünün kadın ve erkekler arasında eşit paylaşılması ve ilgili babalık (ebeveyn olarak
babaların da çocuk bakımı ve gelişiminde aktif rol/sorumluluk alması) gibi olumlu yaklaşımlar
desteklenir.
Kademe yapıları ve yetkinlikler baz alınarak, rekabet ve piyasa koşulları ile uyumlu, eşitlik ilkelerine
duyarlı ve adil bir ücretlendirme sistemi gözetilir. Eşit değerde işe eşit ücret ilkesinden hareketle
çalışanların sahip olduğu tüm haklar korunur.
Sahip olunan bilgi, birikim, çaba ve davranışları ölçen, adil, şeffaf, kapsayıcı ve eşitlikçi bir performans
değerlendirme sistemi uygulanarak, sistem çıktılarının gelişim ve terfi süreçlerinin temelini oluşturması
sağlanır. Tüm çalışanların kariyer yolları gelişim odaklılık prensibi ile yönetilir ve çalışanların gelişim
ihtiyaçları doğrultusunda kişisel, teknik ve mesleki eğitim programlarına dahil olmaları sağlanır.
Öğrencilere staj programları sunularak profesyonel gelişim yolunda tecrübe kazanmaları teşvik edilir.
İş yerinde; çalışanlar arasında, çalışanlar ile paydaşlar arasında ve/veya paydaşların kendi aralarındaki
ilişkilerinde şiddet, aile içi şiddet ve/veya cinsel dokunulmazlığın ihlaline karşı “Sıfır Tolerans Politikası”
benimsenir ve olası vakalarda Sıfır Tolerans Politikası’na bağlı tüm yaptırımlar uygulanır.
Grup şirketleri genelinde çalışan memnuniyetine yönelik yapılan uygulamalarda elde edilen bulgularla
çalışanların motivasyonlarının artırılması ve kuruma olan bağlılığın güçlendirilmesi için teşvik sağlanır.
İş yaşam dengesi kapsamındaki politika ve prosedürlerin etkin şekilde uygulanması ile çalışanların özel
ve iş yaşamları arasındaki dengenin kurulması önemsenir.

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.